GIVE US A VOICE goes to preschool!

18 Jul, 2017

GIVE US A VOICE goes to preschool!

(Lëtzebuergesch –Français – English)

Den Respekt vis-à-vis vun den Déieren fänkt bei der Erzéihung vun eisen Kanner un!
Lescht Woch waren déi Verantwortlech vu GIVE US A VOICE, an d’Maison de Relais zu Remerschen invitéiert ginn, fir iwwer den aktuelle Mëssstand an Quälerei vun Déieren e Viirtrag ze halen. De But vun eiser Präsentatioun ass et déi Jugendlëch opmierksam op Déirequälerei ze maachen, a viirun allem, wie een handele soll am Fall wou een Zeien vun esou enger Mësshandlung gëtt.

Le respect vis-à-vis des animaux s’apprend des petits.
Les responsables de GIVE US A VOICE se sont rendus à la maison de relais à Remerschen afin d’informer les enfants sur les abus de violence et la torture envers les animaux. Le but de notre présentation était de sensibiliser les enfants et les éducateurs à réagir correctement en cas de détection d’un cas de violence envers un animal.

Respect for animals begins with the education of our children!
We know the value of not only building reverence for all life, but also teaching kids in an age-appropriate fashion about issues impacting animals and how to help make the world a safer and more compassionate place. That is why GIVE US A VOICE was so excited to be invited to the preschool in Remerschen! We were able to give a short presentation to teach the students about what we do and what they can do to help our animals friends. We had a great time with the kids and the kids really enjoyed meeting our 3-legged, furry ambassador, Snickers!

Leave a Reply

*